1. CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals de contractació (en endavant, “condicions generals”) regulen l’adquisició, a través del lloc web, accessible també des de l’adreça www.xarcuteriessoler.com/botiga, per part dels clients de XARCUTERIA SOLER (en endavant, “l’usuari”) dels productes que ofereix la societat XARCUTERIES SOLER SL. a més d’altres serveis que també pugui oferir. 

La utilització d’aquest web i l’adquisició de qualsevol dels productes que ofereix representa l’acceptació expressa, plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació que recull aquest document, de les condicions generals d’ús del web xarcuteriessoler.com (“Avís legal”) esmentades, i també, si escau, les condicions particulars que puguin regir l’adquisició de productes.

Aquestes condicions generals de contractació s’han redactat d’acord amb el que s’estableix a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), el Reial decret 1906/1999, de contractació telefònica o electrònica, la Llei 7/1996 d’ordenació del comerç minorista i altres disposicions aplicables.

Aquest web és titularitat de XARCUTERIES SOLER, SL. NIF: B-61928412, C/ Era Esquerra 2, local – 08241 Manresa (Barcelona) – email: web@xarcuteriessoler.com, i telèfon de contacte: +34 93 872 49 80.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 31.649, foli 120, secció general, inscripció 1, full/dup. 197075. 

Els fulls de reclamació estan a disposició dels usuaris en qualsevol dels nostres establiments.

2. NATURALESA DE LA BOTIGA ONLINE

Els productes de la nostra botiga online es destinen a consumidors finals, en el sentit que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals l’usuari ha d’estar legalment autoritzat per actuar.

En virtut del que s’expressa més amunt està totalment prohibida la revenda dels productes adquirits mitjançant el nostre servei de compra.

L’usuari declara que és major d’edat i que disposa de prou capacitat jurídica per quedar vinculat per aquestes condicions generals en contractar amb XARCUTERIES SOLER, SL, i accepta de manera expressa i sense excepcions que l’accés al servei de compra i la utilització d’aquest servei són responsabilitat seva.

XARCUTERIES SOLER, SL, prèvia comunicació als usuaris, es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar en qualsevol moment la informació que conté el web, la configuració, les prestacions o les condicions generals.

3. OPERATIVA DEL SERVEI DE COMPRA

3.1. Registre al servei de compra

Si l’usuari accedeix per primera vegada al servei i realitza una compra, ha d’emplenar el formulari de registre i acceptar aquestes condicions generals de contractació. A partir d’aquest moment, i un cop completades les dades no opcionals, ja serà usuari del servei de compra. Els codis d’accés (usuari i clau d’accés) tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació de l’usuari ser caut amb aquesta informació. A més, l’usuari és l’únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya o del codi identificador i de les conseqüències que se’n puguin derivar.

En qualsevol cas, l’usuari pot accedir a les seves dades i modificar-les a l’apartat “El meu compte”. 

3.2. Productes i aplicació de preus

Xarcuteries Soler SL ofereix un reduït assortiment d’aliments de xarcuteria, a més d’altres productes complementaris que el client, des del seu ordinador, pot adquirir sense desplaçar-se i que li seran entregats a la direcció d’enviament que ens sigui indicada o es prepararan per la seva recollida a la botiga indicada durant el procés de compra.

Xarcuteries Soler, SL informa que, per la naturalesa d’alguns productes, la majoria de les imatges que apareixen en el catàleg es mostren amb finalitats únicament descriptives; per tant, poden variar lleugerament pel que fa als productes finalment lliurats. Adicionalment, la naturalesa d’alguns dels productes ofertats (preu/kg) i la forma d’elaboració (artesana) provoca certa varabilitat en el pes i preu dels productes disponibles i l’indicat a la web. És per això que, en cas de diferències considerables entre el producte comprat i el disponible, sempre es procedirà a favor del client. 

Xarcuteries Soler, SL garanteix el preu del dia en què s’hagi fet la compra, sigui quin sigui el dia en què tingui lloc el lliurament. 

Els preus del servei de compra inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable. Al finalitzar la compra, es mostren els diferents tipus d’impostos. 

Xarcuteries Soler, SL es reserva el dret a modificar de manera unilateral, en qualsevol cas i sense cap avís previ, els preus dels productes, a més de suspendre o cancel·lar l’oferta de venda de manera temporal o definitiva.

3.3. Preparació i lliurament de les comandes

Xarcuteries Soler, SL garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen al catàleg virtual, tot i que, puntualment, pot no haver-hi algún producte per a tots els clients en la quantitat sol·licitada en la comanda.

En cas de desabastiment d’algún dels productes inclosos a la comanda, s’informarà immediatament al client i es procedirà al reembolsament de la quantitat abonada, donant la opció de cancel·lar la comanda en la seva totalitat.

3.4. Recollida, lliurament i devolució de comandes

3.4.1 Recollida i lliurament

Recollida

L’usuari té la opció de fer la comanda i recollir-la a la botiga que ens indiqui al moment de fer la comanda. Consultar pàgina de “Recollida i enviaments” per a més informació.

Lliurament a domicili

Lliurament de la comanda allà on l’usuari ens indiqui en totes aquelles poblacions on el servei tingui cobertura. Els lliuraments es realitzaran de 9:00 a 13:00 h de dilluns a divendres, excepte dies festius tant nacionals com autonòmics o locals.

3.4.2. Condicions de lliurament

En el moment de l’entrega, l’usuari ha de signar l’albarà de lliurament que confirma que la comanda ha estat lliurada i acceptada.

Xarcuteries Soler, SL no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes, quan aquest retard no li sigui directament imputable, o per casos de força major en els termes i les condicions que preveuen aquestes condicions generals de contractació. Xarcuteries Soler, SL no es farà responsable dels errors ocasionats en l’entrega quan la direcció d’entrega introduïda pel client en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagi sigut omesa.

Si en el moment de l’entrega el client es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com s’ha de procedir per concretar una nova entrega el mateix dia o be l’endemà.

3.4.3. Zones de lliurament

Xarcuteries Soler, SL garanteix el lliurament a domicili en el territori espanyol peninsular.

3.4.4. Despeses de lliurament

Les despeses d’entrega de les comandes tenen un cost variable segons el pes de l’encàrrec i el cost del combustible. Al final del procés de compra i abans de realitzar el pagament, s’indiquen les despeses de lliurament.

3.4.5. Criteri de satisfacció

Xarcuteries Soler, SL garanteix la màxima qualitat de tots els productes que comercialitza. Per aconseguir-ho controlem tots els processos amb la màxima exigència.

3.4.6. Devolucions

Atesa la naturalesa dels productes objecte d’adquisició, i d’acord amb el que disposa l’article 45, apartat b, de la Llei 7/1996 del 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, l’usuari no podrà retornar a Xarcuteries Soler, SL els productes adquirits si no és per un error en la preparació de la comanda o el mal estat d’algún d’aquests productes per part de Xarcuteries Soler, SL. La devolució serà parcial dels productes erronis o en mal estat. En cas de devolució d’algun dels productes, s’haurà de realitzar en el moment de l’entrega i en perfecte estat (no danyats, embrutats o oberts per l’usuari), correctament protegits i en el seu embalatge original. Després de la comprovació per part de Xarcuteries Soler, SL de l’estat dels productes, es procedirà al reemborsament de l’import corresponent a les unitats retornades. Xarcuteries Soler, SL utilitzarà el mateix mitjà de pagament que el client hagi utilitzat per al pagament inicial, en el màxim de 30 dies des del desistiment.

Les peticions de devolució s’hauran de fer a través del Servei d’Atenció al Client de Xarcuteries Soler, SL mitjançant correu electrònic a web@xarcuteriessoler.com o al telèfon de contacte + 34 93 872 49 80.

4. CONFIRMACIÓ DOCUMENTAL DE LA CONTRACTACIÓ

Un cop finalitzada la petició de comanda i acceptades aquestes condicions generals de contractació, es generarà el full de comanda, que es pot imprimir per tenir-ne constància i seguretat. Així mateix, Xarcuteries Soler, SL li remetrà a través del seu correu electrònic una justificació de la contractació efectuada.

5. ALTRES SERVEIS

Posem a la seva disposició el servei de suggeriments i propostes que ens vulguin fer arribar, a través del formulari de contacte.

6. RESPONSABILITAT I FORÇA MAJOR

S’entén com a força major, amb caràcter enunciatiu però no limitador (i) qualsevol esdeveniment impossible de preveure o que, previst o previsible, sigui inevitable, (ii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iii) els problemes o les fallades en la recepció, l’obtenció o l’accés als diferents serveis per part d’aquests tercers, (iv) incendis, (v) inundacions o terratrèmols, (vi) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per La Sirena, (vii) l’escassetat o la poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (viii) accidents, (ix) conflictes bèl·lics, (x) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (xi) bloqueig, (xii) disturbis, o (xiii) per raó de qualsevol disposició governamental.

7. LLEI APLICABLE

Aquestes condicions generals s’interpreten i es regeixen d’acord amb la legislació espanyola.

L’acceptació d’aquestes condicions generals per part del client és una condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar dels diferents serveis. L’usuari declara, sota la seva responsabilitat, que ha llegit íntegrament i ha acceptat les condicions generals d’accés i ús dels diferents serveis.

Xarcuteries Soler, SL està a disposició de tots els usuaris per millorar els continguts i els serveis. Per fer qualsevol suggeriment o proposta, ha de posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client a través de l’adreça electrònica web@xarcuteriessoler.com o trucar al telèfon +34 93 872 49 80. 

8. PAGAMENT SEGUR
La seguretat és un element essencial per nosaltres, motiu pel qual treballem amb els mitjans de pagament més segurs per garantir la màxima seguretat en totes les transaccions amb els nostres clients. Totes les comunicacions amb dades sensibles són assegurades mitjançant un certificat SSL (secure socket layer).

9. GOOGLE RECAPTCHA

Aquesta web està protegida amb reCAPTCHA i son d’aplicació la Política de Privacitat i els Termes i condicions de Google..